"ΔΙΟΙΚΗΣΗ"

Η εταιρεία σήμερα διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπείται νόμιμα από τους:

Στέργιο Σπυρίδωνα Ζαρογιάννη, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Α.Π.Θ., Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Ο κ. Ζαρογιάννης είναι υπεύθυνος για εμπορικά θέματα & θέματα συνεργασιών.

- Αθανάσιο Γεωργίου Μπλαζομύτη, Τεχνολόγο Εργοδηγό εργαλειομηχανών, Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο κ. Μπλαζομύτης είναι υπεύθυνος για θέματα παραγωγής & ποιότητας.